Tots els nostres productes es realitzen a mida i per encàrrec, és per això que vam trigar entre 15 i 20 dies a produir-los. Treballem amb els millors serveis de missatgeria per fer-te arribar el producte al més aviat possible. 

En KAPIO realitzem les nostres col·leccions a Barcelona amb col·laboradors locals, a mida i sota demanda. Per això no disposem d'estoc de la majoria de productes i no solen estar disponibles per al seu lliurament immediat, és per això que vam trigar entre 15 i 20 dies en produir-los i enviar-te'ls.

1. Formalització de la Comanda

Acceptades les condicions generals de contractació, i confirmada la compra al Client, aquest rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda, amb els detalls de l'operació.

2. Mètodes i terminis de lliurament

Un cop confirmada la compra, el termini de lliurament no excedirà els 15 dies hàbils, i el termini habitual de lliurament inferior a 48-72 hores, per les trameses dins del territori nacional (Península i Balears) el demanat s'hagués tramitat i confirmat entre dilluns i divendres.

Sense perjudici de l'anterior, KAPIO no es fa responsable dels retards en l'enviament de les comandes, que poguessin ser provocats per causes de força major, o causes no imputables a venedor, i en particular, per aquells retards imputables a l'agència de transports.

Si transcorreguts CINC (5) dies hàbils des de la confirmació de la comanda, el client no hagi acordat una data de lliurament amb l'empresa de transports. el Client s'haurà de posar en contacte amb KAPIO.

Si el client no es posés en contacte amb KAPIO, l'empresa de transports procedirà a la devolució a origen de l'enviament sent el client qui hagi d'assumir les despeses de gestió associats a l'enviament i devolució.

En el cas de no poder garantir l'enviament segur dels productes, KAPIO es reserva el dret de restringir l'àmbit geogràfic de distribució.

3. Diligencia a l'entrega

El Client es compromet a comprovar el bon estat de l'enviament en el moment del lliurament davant del transportista i ha de reflectir qualsevol anomalia que detecti en l'albarà de lliurament (trencament de les etiquetes de seguretat, cops externs, humitat, etc ...), i poden arribar a rebutjar el lliurament.

El Client ha de posar en coneixement de KAPIO qualsevol incident en el lliurament a través del correu electrònic contact@kapio.es, o mitjançant correu postal dirigit a Avinguda República Argentina nº 279 de Barcelona, ​​C.P. 08023 (Barcelona).

S'entendrà produïda el lliurament o que la comanda ha estat lliurat, el moment en què el Client (o un tercer en el seu nom), adquireixi la possessió material del producte o comanda, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

4. Devolucions i dret de desistiment

De conformitat amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el consumidor i usuari disposarà d' un termini de fins a catorze dies naturals per exercir el dret de desistiment. Que el seu còmput s'iniciarà el dia en què el Client hagi rebut el producte objecte de el contracte.

Per realitzar una devolució, o exercir el dret de desistiment, el Client s'haurà de posar en contacte amb KAPIO a través del correu electrònic contact@kapio.es o carta postal adreçada a Avinguda República Argentina nº 279 de Barcelona, ​​C.P. 08023 (Barcelona), i seguir les indicacions que se li comuniquin.

En cap cas, s'acceptaran devolucions que no s'ajustin a el procediment i els canals indicats per KAPIO.

Es fa constar expressament que, en cap cas, s'acceptarà per KAPIO la devolució ni el desistiment d'aquells comandes especials, personalitzats, o fets per encàrrec. A l'adquirir aquests productes, aquesta circumstància serà comunicada de forma expressa i inequívoca al Client, de manera que aquesta pugui conèixer per endavant la impossibilitat de desistir de l'adquisició de tals béns. (Això sense perjudici que la intenció del Client sigui la ulterior modificació o personalització del producte, que quedarà subjecta a les condicions de venda que KAPIO determini, previ consentiment per escrit del Client).

En cap cas, s'acceptarà la devolució d'aquells productes que hagin estat manipulats, o que presentin senyals d'ús. És indispensable que els productes que pretenguin retornar conservin el packaging original (embolcall, documentació, accessoris ...). Si per alguna de les causes descrites, no fos possible tramitar la devolució o desistiment del producte en qüestió, tal circumstància es notificarà el Client en el termini màxim de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què s'hagi informat pel Client de la decisió de desistiment del contracte, mitjançant el canal que aquest últim hagués indicat a l'efecte.

Un cop exercit el dret de desistiment pel Client, KAPIO tornarà les sumes abonades pel client. Sense perjudici de l'anterior, les despeses d'enviament i devolució satisfets pel Client no seran reemborsats. La devolució d'aquestes quantitats s'efectuarà abans que haguessin transcorregut CATORZE (14) dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte pel Client.