A continuació, s'exposen detalladament, la relació de termes i condicions de compra aplicables a aquelles compres que pel Consumidor i Usuari (en endavant, "el Client"), es realitzen a través d'aquesta plataforma.

La utilització de la plataforma en línia www.kapio.es, així com la compravenda d'algun dels productes oferts en la mateixa (d'ara en endavant, la "compra en línia"), implica la plena i expressa acceptació de les condicions generals de compra i de les Polítiques de privacitat i de protecció de dades que es descriuen a continuació, de les que KAPIO es reserva el dret de modificació, resultant d'aplicació les condicions generals que estiguessin publicades a la indicada plataforma en el moment de la compra on-line pel Client.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

1. Informació General

De conformitat amb allò que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar a continuació la següent informació:

Tant el present domini electrònic, www.kapio.es, així com la informació que d'l'ús de la mateixa es reculli són titularitat de ORIOL CAPELL JARDÍ, major d'edat, i proveït de DNI nº 47963893-S, amb domicili social en Avinguda República Argentina nº 279 de Barcelona, ​​CP 08023 (Barcelona), i correu electrònic de contacte uricapell@kapio.es.

 2. Descripció dels productes

Per a cada un dels productes oferts en www.kapio.es, el titular de la mateixa proporcionarà al Consumidor una descripció detallada dels mateixos. I en particular referents a la mida, composició i preu.

En la mesura que sigui possible, i atenent a la disponibilitat i estratègies comercials, KAPIO posarà a disposició el Client imatges dels productes. La titularitat correspon a ORIOL CAPELL JARDÍ, de les que el mateix es reserva tots els drets d'ús.

La identitat entre la descripció detallada dels productes, i les característiques dels mateixos implicarà la plena conformitat dels productes.

 3. Disponibilitat dels productes

La disponibilitat dels productes al web s'actualitzarà periòdicament en funció de l'estoc de què disposi Kapio. De manera que tots les comandes realitzades on-line estaran subjectes a la disponibilitat dels mateixos.

Es fa constar expressament que KAPIO no oferirà per mitjà d'aquesta pàgina web de forma intencionada, per a cada producte, més unitats de les disponibles en estoc.

Pel que, si per causes alienes o no imputables a KAPIO, aquest últim posés a la venda un producte de què finalitzarà la seva disposició en estoc, i aquest fos adquirit per un Client, KAPIO es compromet a oferir al Client -prèvia notificació a la mateixa i consentiment per part del client-, optar entre:

-     Reemborsar qualsevol quantitat que es pogués haver abonat sense cap tipus de penalització, mitjançant el mateix mitjà de pagament per que s'hagués realitzat la compra on-line.

-        Substituir el producte de què s'hagués acabat l'estoc, per un altre model d'igual qualitat i valor disponible en estoc.

-       Si hi hagués la possibilitat que KAPIO tingués de nou disponible en estoc l'indicat producte, lliurar aquest a l'Client, amb la consegüent modificació dels terminis de lliurament de la mateixa, en funció de la previsió d'estoc.

4. Política de garantia legal i qualitat

De conformitat amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, KAPIO respon davant el Client davant qualsevol falta de conformitat per defectes de fabricació existents en el moment del lliurament i es manifestin dins dels següents 2 anys.

El Client haurà de notificar i descriure a Kapio sense dilació indeguda qualsevol falta de conformitat de l'qualsevol bé lliurat des que pogués raonablement tenir constar de la causa que de lloc a apreciar la falta de conformitat.

En cap cas es considerarà com defecte en la fabricació:

- Els danys generals provocats per l'ús indegut o anormal el producte.

- Cops i ratllades provocats per l'ús normal del producte.

- Despreniments o trencaments de gemmes o altres elements aplicats.

- Taques o canvis de brillantor en metalls, gemmes o altres elements provocats per agents químics externs.

- Al·lèrgies.

Si el producte no és conforme a les característiques estipulades del producte, el Client podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d'aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Des del moment en què el Client comuniqui a KAPIO l'opció triada, ambdues parts s'hauran de atenir.

5. Descripció dels preus

Es fa constar expressament que els preus indicats al web inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (en el percentatge corresponent segons legislació vigent aplicable en cada moment). Import a què, però, hauran d'afegir les despeses d'enviament, que, si s'escau, puguin correspondre. Això sense perjudici que per Kapio opti, en certs productes o per a determinats comandes, assumir pel seu propi compte els assenyalats despeses d'enviament.

La compra-online dels productes oferts a la web implica el ple i exprés coneixement pel Client de la possibilitat que per Kapio s'afegeixin la comanda les despeses d'enviament que, si s'escau corresponguin, del import final s'informarà el client, prèvia perfecció i pagament de la compra. Tot això, de conformitat amb allò que disposa l'article 621-5 de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, de el llibre sisè de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer , segon, tercer, quart i cinquè.

S'entendrà que el preu total del producte o productes adquirits en cap cas serà diferent a el preu informat per a cada producte. Sense perjudici de l'anterior, la determinació, si escau, dels costos d'enviament, de l'import s'informarà el client un cop elegits els productes (però abans de la finalització de la compra), en cap cas suposarà una modificació del preu total del producte.

Els preus dels articles publicats al web són susceptibles de variació. Sense perjudici de l'anterior, els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als quals s'hagi enviat un e-mail de confirmació de la compra.

6. Declaració duanera i impostos i taxes especials

Tots els enviaments internacionals (entesos aquells com els que es realitzin fora de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu) aniran acompanyats per una declaració d'importació / exportació davant les autoritats duaneres, en el contingut es reflectirà expressament l'import total de la comanda, producte per producte.

Correspon al Client abonar les taxes o impostos internacionals, aranzels, i despeses que gravin o que siguin aplicables en els productes adquirits, dins del territori de recollida o destinació.

7.  Admissibilitat per la realització de compres

El Client declara i garanteix actuar de bona fe, fent ús d'aquest web exclusivament amb la intenció de realitzar consultes o tramitar comandes per a ús personal, i en cap concepte, per adquirir els productes oferts en www.kapio.es per a la seva posterior revenda o distribució paral·lela, que pogués de cap manera, reportar algun benefici comercial.

Al tramitar qualsevol tipus de comanda, o sol·licitar informació de qualsevol tipus, l'usuari es compromet a facilitar les dades que se li sol·licitin de forma veraç, exacta i inequívoca. Consentint expressament que KAPIO pugui fer ús d'aquesta informació, segons es detalla en l'apartat corresponent en matèria de protecció de dades, així com per contactar-, tant de forma telefònica com telemàtica, si la tramitació o normal curs de la comanda així ho exigeix.

KAPIO es reserva el dret d'anul·lar o deixar sense efecte qualsevol comanda, si les dades de contacte, identificació, o adreça de lliurament assenyalats en la comanda fossin manifestament erronis, inexactes o incompletes.

Així mateix, al cursar qualsevol tipus de consulta per mitjà de la present web, o al cursar qualsevol tipus de comanda el Client declara ser major d'edat i tenir capacitat legal suficient per obrar i celebrar contractes.

 

8. Forma y mètodes de pagament

Kapio es compromet a posar a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segur per a targetes de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i targetes anàlogues), ofertes per les plataformes de pagament STRIPE i / o PayPal.

A l'autoritzar el pagament, el Client està confirmant que la targeta de crèdit o dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, de manera que si l'entitat no autoritza el pagament, KAPIO no es farà responsable de la manca de lliurament o retard en el lliurament, no quedat formalitzada la compra.

KAPIO es compromet a no emmagatzemar, en cap cas, informació sensible com números de targetes o codis d'autenticació.

Sota condicions especials, també s'ofereix la possibilitat de pagament a través de transferència o ingrés bancari En aquest cas, KAPIO es reserva el dret a demorar l'enviament dels productes adquirits fins a disposar de les garanties necessàries de cobrament.

El Client es compromet a realitzar el pagament íntegre dels productes adquirits en el temps establert per l'empresa.

 

9. Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa al Client que les seves dades formaran part d'un fitxer titularitat de ORIOL CAPELL JARDÍ, amb la finalitat de dur a terme i tramitar les comandes tramitades a través de la present web, així com per a realitzar la facturació dels mateixos.

KAPIO no garanteix la correcta prestació dels serveis, si no es faciliten pel Client totes les dades sol·licitades en el moment de tramitació de la comanda, (incloent-hi els identificats com opcionals), de forma completa, correcta i exacta.

Les dades del Client seran cedides a transportistes o distribuïdors, quan la cessió de les dades del Client resulti ser necessària per al bon desenvolupament i compliment de les comandes encarregats, entenent-se que el Client accepta expressament aquesta cessió en el moment de finalitzar la compra. Les dades es cediran igualment a tercers en aquells casos en què s'exigeixi aquesta cessió per disposició legal.

Sense perjudici de l'anterior, les dades de caràcter personal sol·licitades, seran custodiats i gestionats amb la seva deguda diligència i confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica imposades per la legislació vigent, per a impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

A fi a donar compliment a la normativa vigent en aquesta matèria, el Client pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de forma gratuïta mitjançant correu dirigit a uricapell@kapio.es o bé correu postal dirigit a Avinguda República Argentina nº 279, CP 08023, de Barcelona (Barcelona).

 10. Prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme

De conformitat amb allò que disposa el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, el client diu i manifesta expressament que ell mateix és el titular real de l'operació, advertint en aquest moment KAPIO que les seves dades podran ser cedides a aquelles entitats o organismes que, de conformitat amb allò disposat en els textos normatius anteriorment assenyalats, tinguin dret d'accés a elles.

En aquells casos, en què l'import de compra o de les comandes abasteixi o superi els MIL EUROS (1.000.- €) es requerirà que el Client s'identifiqui amb una còpia del seu DNI o NIE, per ambdós costats, o passaport en vigor , que remetrà a contact@kapio.es. De manera que KAPIO es reserva el dret a retenir o mantenir paralitzat la comanda o comandes fins que el client s'identifiqui. Podent entendre resolta l'operació de compravenda, si des del moment en què s'hagués sol·licitat al Client l'obligació d'identificació formal, hagués transcorregut un termini prudencial, que en cap cas serà inferior a CATORZE (14) DIES NATURALS, sense que aquest últim hagués complert amb tal requeriment.

 11. Legislació aplicable i competència.

L'ús i els contractes de compra derivats de les comandes realitzades a través de www.kapio.es es regiran per la legislació espanyola, si no, per la legislació europea que, si s'escau resultés d'aplicació. I en particular, per allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. I si és el cas, per les normes autonòmiques que siguin aplicables, com la Llei 3/2017, de 15 de febrer, de el llibre sisè de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer , segon, tercer, quart i cinquè.

Qualsevol controvèrsia sorgida arran de les presents condicions generals de contractació, per qualsevol compra realitzada a través d'aquesta web serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, o si no, dels Jutjats i Tribunals de domicili del Consumidor, si aquesta circumstància es considerés imperativa per qualsevol norma aplicable en l'Estat de el domicili del demandat, amb independència que derivi d'una norma nacional, comunitària o d'un conveni bilateral subscrit amb Espanya.